Regulamin

§ 1
WŁAŚCICIEL

Właścicielem serwisu jakzaczacinwestowac.pl jest:

INDEPENDENT TRADER HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Długa 61
87-800 Włocławek
Polska

 

§2
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Informacje przekazywane w Produktach są prywatnymi opiniami Właściciela Serwisu i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014 z dnia z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Właściciel Serwisu nie jest doradcą inwestycyjnym.

Produkty oparte o wiedzę oraz poglądy Właściciela Serwisu jego subiektywne opinie i interpretacje, według stanu na dzień przeprowadzenia usług.

Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie informacji przekazanych w ramach Serwisu

Dane prezentowane w Serwisie zostały sporządzone przez Właściciela Serwisu z rzetelnością, kompletnością i należytą starannością przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności oraz na podstawie ogólnodostępnych informacji uznanych przez Właściciela Serwisu za wiarygodne.

Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakość i ewentualne negatywne następstwa korzystania z danych, którymi się posługuje, w szczególności w przypadku, gdyby informacje, na których oparto się przy tworzeniu Serwisu okazały się niedokładne, niekompletne, lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny.

Produkt nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych oraz nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia, prognoza czy projekcja cenowa jest właściwa. Korzystając z Serwisu nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione czynników ryzyka wiążących się z danym instrumentem finansowym.

Wszelkie decyzje inwestycyjne są podejmowane przez Uczestnika indywidualnie, na własny rachunek i odpowiedzialność. Właściciel Serwisu wskazują jedynie aktywa finansowe, na które Uczestnik może, lecz nie musi zwrócić uwagi w zakresie własnego niezależnego procesu decyzyjnego. Przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji, każdy Uczestnik powinien indywidualnie określić jej potencjalne ryzyko, możliwe korzyści oraz straty z nią związane, jak również jej charakter, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe.

Właściciel Serwisu nie zataja żadnych informacji, które posiadają, a których brak może spowodować szkody w mieniu Uczestnika. Opinie prezentowane w Serwisie odnoszą się do przyszłości oraz sytuacji obiektywnie niepewnych.

Niektóre informacje przekazywane w ramach funkcjonalności Serwisie mogą zostać uznane za rekomendacje inwestycyjne lub inne informacje rekomendujące lub sugerujące strategię inwestycyjną, w związku z czym w celu ochrony interesów osób będących adresatami tych informacji stosowane są wymogi określone przez właściwe przepisy prawa.

 

§ 3
PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie zamieszczone w Serwisie materiały są chronione prawami autorskimi. Żaden z zamieszczonych materiałów ani jego część nie może być kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, rejestrujących bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Właściciela serwisu. Zabronione jest umieszczanie tych materiałów lub ich części na jakimkolwiek innym serwerze bez zgody pisemnej Właściciela Serwisu.

 


§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Właściciel serwisu jest uprawniony do zmiany Regulaminu w następujących przypadkach:

zmiany przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;
nałożenie określonych obowiązków przez organy państwa;
zmiany cennika;
usprawnienie działania Serwisu i obsługi Użytkowników;
poprawa ochrony prywatności Użytkowników;
zmiany w polityce prywatności;
zapobieganie nadużyciom;
względy bezpieczeństwa;
zmiany technologiczne i funkcjonalne;
zmiany w zakresie świadczonych usług, w tym wprowadzanie nowych;
zmiany redakcyjne.
Zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Właściciela nie krótszym niż 15 dni od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach i udostępnienia im zmienionego Regulaminu, w szczególności poprzez jego publikację na stronie independenttrader.pl

Właściciel może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania 15-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:

(i) podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązana jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia jej dotrzymanie wyżej wymienionego 15- dniowego okresu powiadomienia,

(ii) musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną usług pośrednictwa internetowego, Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.